“[TOC]

填充图片 FillRect

数据流向
数据由服务器同步给客户端,客户端无法同步给服务器

描述

指示滑动条控件的填充图片。

实例

实例1 FillRect

创建一个UiPanel界面,在界面下添加客户端脚本,获得滑动条控件,更改滑动条控件的填充图片。

local uipanel = GameUI.UiPanel--获得控件
local uislider = uipanel.UiSlider --获得滑动条控件
local uiimage = uislider.UiImage --获得滑动条控件中的图片

uislider.FillRect = uiimage --将滑动条的填充图片绑定于图片

文档更新时间: 2020-08-26 13:47   作者:宋澍川